برای مشاهده طرح های ویژه وجزئیات تعرفه ها  اینجا کلیک کنید.

عنوان سرویس

قیمت ۱ ماه

قیمت ۳ ماه

قیمت ۶ ماه

قیمت ۱۲ ماه

۱۲۸kbps

حامی ۰۱ گیگ در ماه (۵ تا ۸صبح نیم بها)

۵۷,۰۰۰

۱۶۷,۵۸۰

۳۱۸,۰۶۰

۶۰۱,۹۲۰

حامی ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۹۰,۰۰۰

۲۶۴,۶۰۰

۵۰۲,۲۰۰

حامی ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۱۳۸,۰۰۰

۴۰۵,۷۲۰

۷۷۰,۰۴۰

حامی ۰۶ گیگ در ماه (۲ تا ۵ صبح نیم بها و تا ۸ رایگان)

۱۹۷,۰۰۰

۵۷۹,۱۸۰

حامی ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۸۹۷,۶۰۰

حامی ۳۶ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۵ صبح نیم بها و تا ۸ رایگان)

۱,۰۰۴,۴۰۰

حامی نامحدود برنزی  ۱۲۸ با امکان تبادل حداقل ۶ گیگ درماه

۱۴۴,۰۰۰

۴۲۳,۳۶۰

۸۰۳,۵۲۰

۱,۵۲۰,۶۴۰

حامی نامحدود نقره ای ( با ۳ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۱۰ گیگ درماه)

۲۲۹,۰۰۰

۶۷۳,۲۶۰

۱,۲۷۷,۸۲۰

۲,۴۱۸,۲۴۰

حامی نامحدود طلایی  ( با ۷ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۱۴ گیگ درماه)

۳۰۹,۰۰۰

۹۰۸,۴۶۰

۱,۷۲۴,۲۲۰

۳,۲۶۳,۰۴۰

۲۵۶kbps

چالاک ۰۱ گیگ در ماه  (۵ تا ۸ صبح نیم بها)

۶۵,۰۰۰

۱۹۱,۱۰۰

۳۶۲,۷۰۰

۶۸۶,۴۰۰

چالاک ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۹۸,۰۰۰

۲۸۸,۱۲۰

۵۴۶,۸۴۰

چالاک ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۱۵۵,۰۰۰

۴۵۵,۷۰۰

چالاک ۰۶ گیگ در ماه (۲ تا ۵ صبح نیم بها و تا ۸ رایگان)

۲۲۹,۰۰۰

چالاک ۱۸ گیگ در ۳ ماه (۲ تا ۵ صبح نیم بها و تا ۸ رایگان)

۵۹۹,۷۶۰

چالاک ۱۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۳۳۹,۰۰۰

چالاک ۲۴ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۸۰۹,۱۰۰

چالاک ۳۶ گیگ در ۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۱,۲۱۴,۴۰۰

چالاک نامحدود برنزی  ۲۵۶ با امکان تبادل حداقل ۱۰ گیگ درماه

۲۱۰,۰۰۰

۶۱۷,۴۰۰

۱,۱۷۱,۸۰۰

۲,۲۱۷,۶۰۰

چالاک نامحدود نقره ای ( با ۴ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۱۸ گیگ درماه)

۳۵۹,۰۰۰

۱,۰۵۵,۴۶۰

۲,۰۰۳,۲۲۰

۳,۷۹۱,۰۴۰

چالاک نامحدود طلایی  ( با ۱۰ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۲۵ گیگ درماه)

۴۹۹,۰۰۰

۱,۴۶۷,۰۶۰

۲,۷۸۴,۴۲۰

۵,۲۶۹,۴۴۰

۵۱۲kbps

چلچله ۰۱ گیگ در ماه  (۵تا۸صبح نیم بها)

۷۹,۰۰۰

۲۳۲,۲۶۰

۴۴۰,۸۲۰

۸۳۴,۲۴۰

چلچله ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۱۱۳,۰۰۰

۳۳۲,۲۲۰

۶۳۰,۵۴۰

چلچله ۰۳ گیگ در ماه (۸ تا ۱۰ صبح رایگان نیم چاشت  )

۱۳۹,۰۰۰

۴۰۸,۶۶۰

۷۷۵,۶۲۰

چلچله ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۱۶۹,۰۰۰

۴۹۶,۸۶۰

چلچله ۰۶ گیگ در ماه (۲ تا ۵ صبح نیم بها و تا ۸ رایگان)

۲۳۹,۰۰۰

چلچله ۱۸ گیگ در ۳ماه (۲ تا ۵ صبح نیم بها و تا ۸ رایگان)

۶۴۳,۸۶۰

چلچله ۱۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۳۶۰,۰۰۰

چلچله ۲۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۵۴۹,۰۰۰

چلچله ۶۰ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۱,۵۰۶,۶۰۰

چلچله نامحدود برنزی  ۵۱۲ با امکان تبادل حداقل ۲۰ گیگ درماه

۳۶۹,۰۰۰

۱,۰۸۴,۸۶۰

۲,۰۵۹,۰۲۰

۳,۸۹۶,۶۴۰

چلچله نامحدود نقره ای ( با ۵ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۳۶ گیگ درماه)

۵۵۹,۰۰۰

۱,۶۴۳,۴۶۰

۳,۱۱۹,۲۲۰

۵,۹۰۳,۰۴۰

چلچله نامحدود طلایی ( با ۱۳ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۶۰ گیگ درماه)

۸۵۹,۰۰۰

۲,۵۲۵,۴۶۰

۴,۷۹۳,۲۲۰

۹,۰۷۱,۰۴۰

۱۰۲۴kbps

چابک ۰۱ گیگ در ماه  (۵تا۸صبح نیم بها)

۱۰۹,۰۰۰

۳۲۰,۴۶۰

۶۰۸,۲۲۰

۱,۱۵۱,۰۴۰

چابک ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۱۴۰,۰۰۰

۴۱۱,۶۰۰

۷۸۱,۲۰۰

۱,۴۷۸,۴۰۰

چابک ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۲۰۰,۰۰۰

۵۸۸,۰۰۰

چابک ۰۶ گیگ در ماه(۲ تا ۵ صبح نیم بها و تا ۸ رایگان)

۲۴۹,۰۰۰

۷۳۲,۰۶۰

چابک ۱۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۳۷۹,۰۰۰

چابک ۲۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۵۷۹,۰۰۰

چابک ۴۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۹۷۹,۰۰۰

چابک ۱۲۰ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۲,۶۷۲,۸۲۰

چابک نامحدود برنزی  ۱۰۲۴ با امکان تبادل حداقل ۴۰ گیگ درماه

۶۲۹,۰۰۰

۱,۸۴۹,۲۶۰

۳,۵۰۹,۸۲۰

۶,۶۴۲,۲۴۰

چابک نامحدود نقره ای ( با ۹ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۷۰ گیگ درماه)

۹۳۹,۰۰۰

۲,۷۶۰,۶۶۰

۵,۲۳۹,۶۲۰

۹,۹۱۵,۸۴۰

چابک نامحدود طلایی ( با ۱۸ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۱۲۰ گیگ درماه)

۱,۹۰۹,۰۰۰

۵,۶۱۲,۴۶۰

۱۰,۶۵۲,۲۲۰

۲۰,۱۵۹,۰۴۰

۲۰۴۸kbps

کیمیا ۰۱ گیگ در ماه  (۵تا۸صبح نیم بها)

۱۴۹,۰۰۰

۴۳۸,۰۶۰

۸۳۱,۴۲۰

۱,۵۷۳,۴۴۰

کیمیا ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۱۷۹,۰۰۰

۵۲۶,۲۶۰

۹۹۸,۸۲۰

۱,۸۹۰,۲۴۰

کیمیا ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۲۳۹,۰۰۰

۷۰۲,۶۶۰

۱,۳۳۳,۶۲۰

۲,۵۲۳,۸۴۰

کیمیا ۰۶ گیگ در ماه (۲ تا ۵ صبح نیم بها و تا ۸ رایگان)

۲۸۹,۰۰۰

۸۴۹,۶۶۰

کیمیا ۱۰گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۴۰۹,۰۰۰

کیمیا ۲۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۶۳۹,۰۰۰

کیمیا ۳۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۸۲۹,۰۰۰

کیمیا ۶۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۱,۳۰۹,۰۰۰

کیمیا ۶۰ گیگ در ۳ ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۱,۶۳۱,۷۰۰

کیمیا ۱۸۰ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۳,۹۰۶,۰۰۰

کیمیا نامحدود برنزی  ۲۰۴۸ با امکان تبادل حداقل ۸۱ گیگ درماه

۱,۰۵۹,۰۰۰

۳,۱۱۳,۴۶۰

۵,۹۰۹,۲۲۰

۱۱,۱۸۳,۰۴۰

 کیمیا نامحدود نقره ای ( با ۱۳ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۱۲۰ گیگ درماه)

۱,۶۱۹,۰۰۰

۴,۷۵۹,۸۶۰

۹,۰۳۴,۰۲۰

۱۷,۰۹۶,۶۴۰

 کیمیا نامحدود طلایی  ( با ۲۵ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۲۰۰ گیگ درماه )

۳,۴۱۹,۰۰۰

۱۰,۰۵۱,۸۶۰

۱۹,۰۷۸,۰۲۰

۳۶,۱۰۴,۶۴۰

۴mbps

کولاک ۰۱ گیگ در ماه  (۵تا۸صبح نیم بها)

۱۶۹,۰۰۰

۴۹۶,۸۶۰

۹۴۳,۰۲۰

۱,۷۸۴,۶۴۰

کولاک ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۱۹۹,۰۰۰

۵۸۵,۰۶۰

۱,۱۱۰,۴۲۰

۲,۱۰۱,۴۴۰

کولاک ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۲۴۹,۰۰۰

۷۳۲,۰۶۰

۱,۳۸۹,۴۲۰

۲,۶۲۹,۴۴۰

کولاک ۰۶ گیگ در ماه (۲ تا ۵ صبح نیم بها و تا ۸ رایگان)

۳۱۹,۰۰۰

۹۳۷,۸۶۰

۱,۷۸۰,۰۲۰

۳,۳۶۸,۶۴۰

کولاک ۱۰ گیگ در ماه (۸ تا ۱۰ صبح رایگان نیم چاشت  )

۳۹۹,۰۰۰

۱,۱۷۳,۰۶۰

۲,۲۲۶,۴۲۰

۴,۲۱۳,۴۴۰

کولاک ۳۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۸۴۹,۰۰۰

کولاک ۶۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۱,۳۳۹,۰۰۰

کولاک ۹۰ گیگ در ۳ ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۲,۲۶۰,۸۶۰

کولاک ۱۰۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۱,۹۸۹,۰۰۰

 کولاک ۳۶۰ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۷,۰۸۱,۰۲۰

کولاک نامحدود برنزی  ۴۰۹۶ با امکان تبادل حداقل ۱۶۲ گیگ درماه

۱,۹۰۹,۰۰۰

۵,۶۱۲,۴۶۰

۱۰,۶۵۲,۲۲۰

۲۰,۱۵۹,۰۴۰

کولاک نامحدود نقره ای ( با ۱۸ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۲۴۰ گیگ درماه)

۲,۷۹۹,۰۰۰

۸,۲۲۹,۰۶۰

۱۵,۶۱۸,۴۲۰

۲۹,۵۵۷,۴۴۰

کولاک نامحدود طلایی  ( با ۳۶ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۳۶۰ گیگ درماه)

۴,۹۸۹,۰۰۰

۱۴,۶۶۷,۶۶۰

۲۷,۸۳۸,۶۲۰

۵۲,۶۸۳,۸۴۰

۱۰mbps

شهاب ۰۱ گیگ در ماه  (۵تا ۸ صبح نیم بها)

۱۹۰,۰۰۰

۵۵۸,۶۰۰

۱,۰۶۰,۲۰۰

۲,۰۰۶,۴۰۰

شهاب ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۲۱۹,۰۰۰

۶۴۳,۸۶۰

۱,۲۲۲,۰۲۰

۲,۳۱۲,۶۴۰

شهاب ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۲۷۹,۰۰۰

۸۲۰,۲۶۰

۱,۵۵۶,۸۲۰

۲,۹۴۶,۲۴۰

 شهاب ۱۰ گیگ در ماه (۸ تا ۱۰ صبح رایگان نیم چاشت  )

۴۳۹,۰۰۰

۱,۲۹۰,۶۶۰

۲,۴۴۹,۶۲۰

۴,۶۳۵,۸۴۰

 شهاب ۲۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۶۶۹,۰۰۰

۱,۹۶۶,۸۶۰

۳,۷۳۳,۰۲۰

۷,۰۶۴,۶۴۰

 شهاب ۴۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۹۹۹,۰۰۰

۲,۹۳۷,۰۶۰

۵,۵۷۴,۴۲۰

۱۰,۵۴۹,۴۴۰

 شهاب ۲۰۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۳,۶۲۹,۰۰۰

۱۰,۶۶۹,۲۶۰

۲۰,۲۴۹,۸۲۰

۳۸,۳۲۲,۲۴۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *